Publika Magyar Könyvtári Kör Egyesület

Adatkezelési tájékoztató

(Tagok)

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Publika Magyar Könyvtári Kör Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel tagsági jogviszony létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.

A Tájékoztató az Adatkezelő tagjaival, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

 1. Az Adatkezelő

Adatkezelő cégneve: Publika Magyar Könyvtári Kör Egyesület

Adatkezelő elérhetősége: 1032 Budapest, Bécsi út 193.

Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: dr. Billédi Ferencné

Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: bil7603@ella.hu

 1. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és a személyes adat jogosultja között csak abban az esetben jöhet létre tagsági jogviszony, ha a a személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 1. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.
 1. Az Adatkezelő által szerződő partner vonatkozásában végzett adatkezelés

célja: (i) a PMKK és a személyes adat jogosultja közötti, a PMKK mint egyesülettel tagsági jogi jogviszony létesítése, fenntartása, e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint a jogviszony megszüntetése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és (iii) az adatkezelő jogos érdekének védelme és érvényesítése.

elsődleges jogalapja: személyes adat jogosultjának hozzájárulása, amely nyilatkozatát a személyes adat jogosultja a „Belépési nyilatkozat” részeként teszi meg.

terjedelme: (i) családi és utónév; (ii) munkahely; (iii) lakcím; (iv) telefonszám; (v) email cím; (vi) aláírás; (v) tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó okmányok és egyéb iratokban rögzített személyes adatok.

 1. Az Adatkezelő a személyes adat jogosultja személyes adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
 1. amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a PMKK felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
 2. amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a PMKK-val kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a PMKK közötti kötelmi jogviszony teljesítése.
 1. Az adatkezelés időtartama: tagsági jogviszony létesítésétől kezdődően a tagsági jogviszony időtartamának megszűnését követő 5 év. Amennyiben jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, úgy az adatkezelés időtartama e jogszabályban meghatározott időtartam.
 1. A személyes adat jogosultját megillető jogok:

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

  1. tájékoztatáshoz való jog.
  1. helyesbítéshez való jog;
  1. elfeledtetéshez való jog;
  1. adatkezelés korlátozásához való jog;
  1. adathordozhatósághoz való jog;
 1. tiltakozáshoz való jog.
 1. Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a PMKK megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://naih.hu